Rozgraniczenie nieruchomości/Ustalenie przebiegu granic

Zgodnie z ustawą, PGiK – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granic poprzez określenie dokładnego położenia punktów i linii granicznych, utrwalenia ich na gruncie znakami granicznymi i sporządzenie protokołu granicznego wraz ze szkicem granicznym. W sytuacji gdy w trakcie czynności rozgraniczeniowych dojdzie do sporu, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody, ugoda taka posiada moc ugody sądowej. Postępowanie rozgraniczeniowe przeprowadza wójt (burmistrz, prezydent miasta) i to on upoważnia geodetę do wykonania czynności.

Alternatywą do ustalenia granic zgodnie z ustawą PGiK jest ustalenie przebiegu granic zgodnie z rozporządzenie EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków. Jest to forma uproszczona w której to zainteresowana strona zleca geodecie wyznaczenie działki. W tym przypadku również sporządzany jest protokół i szkic granicznym a całość dokumentacji przekazywana jest do ośrodka geodezyjnego.