Obsługa budowy: hala w Komornikach

Każdą budowę rozpoczynamy od ustalenia granic działek będących przedmiotem projektu budowlanego, w tym celu wykonaliśmy wznowienie granic działki na której został zaprojektowany budynek. Następnie opracowaliśmy projekt budowlany oraz zaprojektowaliśmy i założyliśmy osnowę realizacyjną w formie tarcz zamontowanych na stałych elementach zagospodarowania terenu. Po pomiarze i następnie wyrównaniu osnowy przystąpiliśmy do wytyczenia głównych elementów konstrukcyjnych budynku. Wykonane słupy żelbetowe podlegały pomiarom kontrolnym na podstawie których sporządziliśmy szkice obrazujące ich pionowość i prostoliniowość. Wytyczeniu podlegały również elementy drogowe, sieci uzbrojenia terenu oraz zbiornik p.poż. Na zakończenie inwestycji przekazaliśmy inwestorowi komplet dokumentów łącznie z inwentaryzacją powykonawczą całej inwestycji.

Mapa do celów projektowych: gaz

W roku 2020 wykonaliśmy mapę do celów projektowych pod projekt budowy gazociągu wysokiego ciśnienia. Długość projektowanej sieci wynosiła 38 km a jej trasa przebiegała przez teren 4 powiatów. Mapa została opracowana zgodnie z wytycznymi zamawiającego i oprócz obligatoryjnej treści zawierała linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a sam pomiar został poprzedzony wykonaniem wywiadu branżowego mającym na celu wyeliminowanie ewentualnych kolizji istniejących sieci z projektowanym gazociągiem i infrastrukturą towarzyszącą.

Dodatkowo sporządziliśmy 64 przekroje poprzeczne przeszkód terenowych i wykonaliśmy szczegółowy pomiar głowic znajdujących się na 6 strefach odwiertowych.

Równolegle z wykonaniem mapy do celów projektowych zrealizowaliśmy podziały działek które zostały przejęte na rzecz operatora projektowanej sieci gazu.

Inwentaryzacja terenu

Dla jednego z poznańskich centrum handlowego stworzyliśmy inwentaryzację powierzchni w celu unormowania kwestii odprowadzania wód opadowych.
Pomiar oraz opracowanie obejmowało:

· Pomiar powierzchni pięciu terenów z MPZP,
· Pomiar powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z definicją rozporządzenia „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,
· Wyliczenie powierzchni biologicznie czynnej osobno dla każdego terenu MPZP,
· Pomiar oraz opracowanie modelu prezentującego kierunek wód opadowych i następnie przydzielenie ich do odpowiednich zlewni.