Podział działki można zrealizować wykorzystując różne drogi:

1.Podział zgodny z zapisami MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu lub z WZ – Warunkami Zabudowy. W tym przypadku podział jest realizowany w dwóch etapach. Pierwszy polega na wydaniu opinii w sprawie podziału na podstawie złożonego wniosku przez uprawniony podmiot lub jego pełnomocnika którym może być geodeta wykonujący prace. Po otrzymaniu pozytywnej opinii można sporządzić mapę z projektem podziału nieruchomości która będzie stanowić załącznik do wydania decyzji – co stanowi drugi etap procedury podziałowej. Ostateczna decyzja w sprawie podziału stanowi podstawę do ujawnienia nowych działek w EGiB.

2.Podział niezależny od MPZP lub WZ. Niezależnie od ustaleń planu miejscowego lub warunków zabudowy, podziału nieruchomości można dokonać m.in. w celu:
-zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami,
-wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa,
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
-wydzielenie części nieruchomości pod inwestycję celu publicznego,
-wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego.
W tych przypadkach nie wydaje się opinii w sprawie podziału lecz od razu decyzję, jest to tryb uproszczony podziału.

3.Podział w trybie specustawy. W Polsce obowiązuje szereg specustaw na podstawie których są realizowane inwestycje celu publicznego tj. autostrady, drogi ekspresowe, linie kolejowe, sieci elektroenergetyczne oraz sieci gazowe. Działki niezbędne do realizacji projektu są wydzielane na podstawie decyzji o ustanowieniu lokalizacji celu publicznego która to zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości. Tryb ten również jest trybem uproszczonym.